1/5 الی 20 تن کوماتسو

کوماتسو دیزل

اطلاعات دستگاه

??? ??????? ? ?????
              لیفتراک کوماتسو دیزل دنده اتوماتیک و جفت پدال

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

D6-102E-1

مدل:

 FD50HD-8

خط:

 8

سوخت:

دیزل

تن:

5

ارتفاع دکل:

 3/20 الی 5/5

کشو:

 2

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2009

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

????? ?? ???? ???? ?????
                               لیفتراک کوماتسو دیزل

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

 

مدل:

 FD150E-8

خط:

 8

سوخت:

دیزل

تن:

15

ارتفاع دکل:

 2/50 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2008

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

???? ????
              لیفتراک کوماتسو دیزل دنده اتوماتیک و جفت پدال

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

4D92G-1B39

مدل:

 FD15T-17

خط:

 17

سوخت:

دیزل

تن:

1/5

ارتفاع دکل:

 2/20 الی 4

کشو:

 3

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 دارد

سال ساخت:

 

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

loder
             لیفتراک کوماتسو دیزل دنده اتوماتیک و جفت پدال

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

GS-294D94E

مدل:

 FD20T-15

خط:

 15

سوخت:

دیزل

تن:

2

ارتفاع دکل:

 2/50 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2004

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

????? ???????
                      لیفتراک کوماتسو دیزل دنده اتوماتیک

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

4D98E-1

مدل:

 FD25HT-15

خط:

 15

سوخت:

دیزل

تن:

2/5

ارتفاع دکل:

 2/50 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2002

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

lift truck
                               لیفتراک کوماتسو دیزل

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

4D94LE-1

مدل:

 FD25T-16

خط:

 16

سوخت:

دیزل

تن:

2/5

ارتفاع دکل:

 2/50 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 دارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2006

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

???? ????
                              لیفتراک کوماتسو دیزل

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

4D94LE-1

مدل:

 FD25C-16

خط:

 16

سوخت:

دیزل

تن:

2/5

ارتفاع دکل:

 2/50 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2009

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

                                  لیفتراک کوماتسو دیزل

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

 

مدل:

 FD30T-16

خط:

 16

سوخت:

دیزل

تن:

3

ارتفاع دکل:

 2/50 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2007

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

????? ???????
               لیفتراک کوماتسو دیزل دنده اتوماتیک و جفت پدال

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

4D94E-1

مدل:

 FD25T-15

خط:

 15

سوخت:

دیزل

تن:

2/5

ارتفاع دکل:

 2/50 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2003 

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

????? ???????
              لیفتراک کوماتسو دیزل دنده اتوماتیک و جفت پدال

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

4D94E-1

مدل:

 FD25T-16

خط:

 16

سوخت:

دیزل

تن:

2/5

ارتفاع دکل:

 2/20 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2008 

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

?????? ?? ???????
        لیفتراک کوماتسو دیزل دنده اتوماتیک، جفت پدال و تخلیه کن

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

4D94E-1

مدل:

 FD35-16

خط:

 16

سوخت:

دیزل

تن:

3/5

ارتفاع دکل:

 2/50 الی 4

کشو:

 3

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2008 

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

lift truck
                          لیفتراک کوماتسو دیزل جفت پدال

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

GS-350

مدل:

 FD45T-10

خط:

 10

سوخت:

دیزل

تن:

4/5

ارتفاع دکل:

 2/50 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 دارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2011

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

loder
                لیفتراک کوماتسو دیزل شش سیلندر تخلیه کن

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

6D95L شش سیلندر

مدل:

 FD45-5

خط:

 5

سوخت:

دیزل

تن:

3/5

ارتفاع دکل:

 2/50 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 دارد

سال ساخت:

 1993

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

loder
 لیفتراک کوماتسو پرکینز، دیزل، سوپاپدار، بالابر چهار لِوِل، کولر و بخاری

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

FD50-8 سوپاپدار پرکینز

مدل:

 FD50-8

خط:

 8

سوخت:

دیزل

تن:

5

ارتفاع دکل:

 2/50 الی 5 بالابر چهار لِوِل

کشو:

 3

ساید شیفت:

 دارد

کانتینر رو:

 دارد

سال ساخت:

 2006

قیمت: