1/5 الی 4 تن کوماتسو

کوماتسو گازی – بنزینی

اطلاعات دستگاه

???????
                   لیفتراک بنزینی کوماتسو دنده و کلاج دستی

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

 Komatsu K5

مدل:

 FG15L-15

خط:

 15

سوخت:

بنزینی

تن:

1/5

ارتفاع دکل:

 2 الی 3

کشو:

 2

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

??????? ????? ???????
            لیفتراک کوماتسو بنزینی دنده اتوماتیک و جفت پدال

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

 Komatsu K25

مدل:

 FG30T-16

خط:

 16

سوخت:

بنزینی

تن:

3

ارتفاع دکل:

 2/20 الی 4

کشو:

 3

ساید شیفت:

 دارد

کانتینر رو:

 دارد

سال ساخت:

 2008

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

??? ??????? ? ?????
             لیفتراک بنزینی کوماتسو دنده اتوماتیک و جفت پدال

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

NISSAN

مدل:

 FG15T-18

خط:

 18

سوخت:

بنزینی

تن:

1/5

ارتفاع دکل:

 2/20 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

????? ????? ???????
                      لیفتراک کوماتسو بنزینی دنده خلبانی

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

 

مدل:

 FG25C-16

خط:

 16

سوخت:

بنزینی

تن:

2

ارتفاع دکل:

 2/50 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 دارد

سال ساخت:

 2006

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

????? ????? ???????
                              لیفتراک کوماتسو بنزینی

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

 NISSAN

مدل:

 FG20HT-15

خط:

 15

سوخت:

بنزینی

تن:

1/5

ارتفاع دکل:

 2/20 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 دارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2003

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

?????? ?? ???????
             لیفتراک کوماتسو گازی - بنزینی دسته دنده اتوماتیک

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

 Komatsu K21

مدل:

 FG25T-16

خط:

 16

سوخت:

بنزینی

تن:

1/5

ارتفاع دکل:

 2 الی 3

کشو:

 2

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2006

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

??????? ???????
                لیفتراک گازی - بنزینی کوماتسو دنده اتوماتیک

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

 Komatsu K21

مدل:

 FG25T-16

خط:

 16

سوخت:

گازی - بنزینی

تن:

2/5

ارتفاع دکل:

 2/15 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2007

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

lift truck
        لیفتراک کوماتسو گازی - بنزینی دنده اتوماتیک و جفت پدال

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

 Komatsu K25

مدل:

 FG30T-16

خط:

 16

سوخت:

گازی - بنزینی

تن:

3

ارتفاع دکل:

 2/20 الی 4

کشو:

 3

ساید شیفت:

 دارد

کانتینر رو:

 دارد

سال ساخت:

 2008

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

????? ???????
        لیفتراک کوماتسو گازی - بنزینی دنده اتوماتیک و جفت پدال

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

NISSAN H20

مدل:

 FG25T-15

خط:

 15

سوخت:

گازی - بنزینی

تن:

2/5

ارتفاع دکل:

 2/50 الی 4

کشو:

 3

ساید شیفت:

 دارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2002

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

lift truck
               لیفتراک کوماتسو گازی - بنزینی دنده خلبانی

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

 Komatsu K21

مدل:

 FD20HT-15

خط:

 15

سوخت:

گازی - بنزینی

تن:

2

ارتفاع دکل:

 2/20 الی 3/30

کشو:

 2

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2003

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

???????
                لیفتراک کوماتسو گازی - بنزینی دنده اتوماتیک

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

Komatsu K21

مدل:

 FG30T-16

خط:

 16

سوخت:

گازی - بنزینی

تن:

3

ارتفاع دکل:

 2/50 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 دارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2005

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

mini loader
                لیفتراک کوماتسو گازی - بنزینی دنده اتوماتیک

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

NISSAN

مدل:

 

خط:

 11

سوخت:

گازی - بنزینی

تن:

3

ارتفاع دکل:

 2/50 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 دارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 1993

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

???? ???????
                لیفتراک کوماتسو گازی - بنزینی دنده اتوماتیک

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

Komatsu K21

مدل:

 FG25T-16

خط:

16

سوخت:

گازی - بنزینی

تن:

2/5

ارتفاع دکل:

 2 الی 5

کشو:

 2

ساید شیفت:

 دارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2006

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

mini loader
لیفتراک کوماتسو گازی - بنزینی دنده اتوماتیک

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

Komatsu K21

مدل:

 FG25HT-16

خط:

 16

سوخت:

گازی - بنزینی

تن:

2/5

ارتفاع دکل:

 2/50 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 دارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2006

قیمت:

 

 

اطلاعات دستگاه

?????? ?? ???????
لیفتراک کوماتسو گازی - بنزینی دنده اتوماتیک

برند:

کوماتسو

کشور:

ژاپن

موتور:

Komatsu K21

مدل:

 FG18HT-20

خط:

 20

سوخت:

گازی - بنزینی

تن:

1/8

ارتفاع دکل:

 2/50 الی 4

کشو:

 2

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 2005

قیمت: